Tradycyjne smaki górEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pod nazwą Utworzeniu krótkiego łańcucha dostaw lokalnych produktów górskich
mająca na celu współpracę między rolnikami ułatwiającą dotarcie do konsumenta końcowego poprzez wspólną organizację produkcji, dystrybucję i marketing lokalnych produktów pod wspólnym logo różnorodnymi kanałami
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „WSPÓŁPRACA” przedmiot operacji: TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW na zasadach płatności zryczałtowanej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba produktów planowanych do wprowadzenia na rynek – 5; Środek transportu - 2Południowa część województwo małopolskiego, ze względu na wybitnie górzysty  charakter (duże wysokości n.p.m. i spore nachylenia stoków) nie ma dobrych  warunków do rozwoju rolnictwa. Duże rozdrobnienie działek w obrębie gospodarstw rolnych, wynikające z jednej strony z  ukształtowania terenu a z drugiej strony z historycznych uwarunkowań również nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. Za to głównym wyzwaniem dla  lokalnego rolnictwa, gwarantującym jednocześnie żywotność obszarów  wiejskich, pozostaje zaspokajanie popytu na żywność wysokiej jakości (żywność z  uznanych systemów jakości i żywność wytwarzana metodami tradycyjnymi). Cechą charakterystyczną lokalnego rolnictwa jest hodowla owiec na  niespotykaną w innych regionach kraju skalę. Jest to związane z zachowanymi  tradycjami pasterskimi. Tutejszy mikroklimat tworzy  korzystne warunki dla środowiska żywnościowego, dzięki któremu łatwiej będzie wybierać zdrowe  i zrównoważone sposoby odżywiania, przyniesie korzyści dla zdrowia i jakości życia  konsumentów oraz ograniczy ponoszone przez społeczeństwo koszty związane ze  zdrowiem. Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe i  zdrowotne i oczekują tych wartości w żywności bardziej niż kiedykolwiek  wcześniej. Mimo że społeczeństwa stają się coraz bardziej zurbanizowane, ludzie chcą  poczuć się bliżej swojej żywności. Chcą, by żywność była świeża, w mniejszym stopniu  przetworzona i pozyskiwana w sposób zrównoważony. Podczas obecnej epidemii nasiliła  się potrzeba pozyskania żywności bezpośrednio od rolnika. Konsumenci chcą mieć możliwość wyboru  zrównoważonej żywności, a wszystkie podmioty w łańcuchu żywnościowym powinny  postrzegać to jako swoją  szansę.  
Wychodząc naprzeciw kreującym się trendom grupa rolników z południowej części województwa małopolskiego rozpoczęła rozmowy na temat wspólnej sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w swoich gospodarstwach. Przeprowadzono analizę potrzeb konsumentów, zdiagnozowano posiadane zasoby i potencjał. W wyniku przeprowadzonych rozmów przyjęto decyzję o utworzeniu krótkiego łańcuch dostaw w formie konsorcjum, w skład którego weszło sześciu  rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa rolne oraz osoba prawna Tradycyjnie ekologicznie sp. z o.o.  Wspólnie nazwano grupę operacyjną: Tradycyjne Smaki Gór. W ofercie sprzedażowej znajdą się produkty lokalne wytworzone metodami ekologicznymi i tradycyjnymi z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt.

Rolnicy tworzący grupę:
 1. Wojciech Ścisłowicz 
 2. Jan Ścisłowicz
 3. Teresa Luberda
 4. Bartek Żurek 
 5. Mateusz Mroczkowski  
 6. Piotr Guzy 

Wykaz produktów jakie będą wytwarzane i dostarczane przez poszczególnych rolników w ramach operacji: 
 1. Wojciech Ścisłowicz: jagnięcina, wołowina
 2. Jan Ścisłowicz: jagnięcina
 3. Teresa Luberda: marchew
 4. Bartek Żurek: borówka
 5. Mateusz Mroczkowski: jagnięcina
 6. Piotr Guzy: oscypek

Każdy rolnik wchodzący w skład grupy operacyjnej posiada zasoby odpowiednie do realizacji operacji, m.in. gospodarstwo rolne oraz lokal, budynek lub pomieszczenie, w którym prowadzony jest rolniczy handel detaliczny. Grupa dysponuje pomieszczeniami, które zostały przeznaczone na centrum produkcji. Grupa Tradycyjne Smaki Gór dotychczas nie prowadziła wspólnej sprzedaży produktów rolnych, jej członkowie mają znikome doświadczenia w sprzedaży indywidualnej. 
W ramach projektu zostanie utworzony krótki łańcuch dostaw, poprzez organizację produkcji, transportu oraz marketingu produktów rolno-spożywczych. Opracowany zostanie system marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów wprost od rolnika w oparciu o zróżnicowane kanały komunikacji z konsumentem oraz formy sprzedaży.
Uczestnicy konsorcjum wspólną pracą i działaniem, przy zaangażowaniu środków w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedmiot operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej utworzą krótki łańcuchów dostaw polegający na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji  i transakcji pomiędzy producentem żywności, a konsumentem, w sposób, który minimalizuje liczbę pośredników  uczestniczących w tym procesie i dotyczy produktów objętych załącznikiem I do Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Długofalowym celem grupy operacyjnej Tradycyjne smaki gór jest:
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zdrowia publicznego –  zapewnienie konsumentom dostępu do wystarczającej ilości pełnowartościowej i  zrównoważonej żywności, spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa i  jakości, zdrowia roślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym  zaspokajaniu potrzeb i preferencji żywieniowych; 
zachowanie przystępności cenowej żywności przy jednoczesnym generowaniu  sprawiedliwszych zysków ekonomicznych w łańcuchu dostaw, aby docelowo  najbardziej zrównoważona żywność stała się także najbardziej przystępna  cenowo, tworzenie nowych możliwości biznesowych przy  jednoczesnym zapewnieniu integralności jednolitego rynku oraz bezpieczeństwa i  higieny pracy.  

Uczestnicy grupy Tradycyjne smaki, działając wspólnie stworzą system sprzedaży produktów lokalnych:
Uruchomią sprzedaż w swoich gospodarstwach.
Zwiększą jakość swojej produkcji pod kątem potrzeb klienta,
Zwiększą asortyment produkowanych i sprzedawanych przez siebie produktów.
Zidentyfikują/wypracują dodatkowe możliwości zwiększenia przychodów wynikających z funkcjonowania systemu (np. usługi logistyczne czy magazynowania)

Nasze produkty